DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. 

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gryze Webdesign streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Gryze Webdesign niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gryze Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Gryze Webdesign en de gebruiker van de website ontstaan.

Gryze Webdesign garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Gryze Webdesign te corresponderen, accepteert u dit risico.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Gryze Webdesign heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Gryze Webdesign aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Alle publicaties en uitingen van Gryze Webdesign zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Gryze Webdesign daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Gryze Webdesign, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Gryze Webdesign op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat. Onder andere aanvaardt Gryze Webdesign geen aansprakelijkheid met betrekking tot

  • defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  • de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld
  • het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Gryze Webdesign of aan u
  • het al dan niet functioneren van deze internetsite
  • misbruik van de internetsite
  • het verlies van gegevens
  • het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

Gryze Webdesign behoudt zich het recht voor om informatie op deze internetsite te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.